JV Girls 3:30pm
JV Boys 5pm
Varsity Girls 6:30pm
Varsity Boys 8pm