Girls JV 5:40pm
Girls Varsity 6:30pm

Boys JV 5:40pm
Boys Varsity 8pm